Poprawka o wynagrodzeniachw instytutach do projektu ustawy min. Gowina.

Otwórz plik.

Cztery aktualne postulaty:
 
I) nowelizacja art. 104 ustawy o PAN (+ załączniki)
 
II) skokowy wzrost nakładów na naukę z budżetu Państwa - plan minimum: roczny przyrost o 0.15% PKB od aktualnego poziomu ponizej 0.3% PKB aż do osiągnięcia 0.8% PKB z budżetu w 2020 roku (+ 4 załączniki: Skokowy wzrost nakładów na naukę, Uczeni w imie postepu, Niskie nakłady na badania decydująSolidarność UW do Premiera Morawieckiego).
 
III) stabilny wzrost poziomu finansowania badań w ramach działalności statutowej, gdyż przyjęty w Polsce model grantowy nie zdał egzaminu (w  NCN maleje wskaźnik sukcesu składanych wniosków grantowych, maleją wynagrodzenia za prace nad grantem - limit 1000 zł/mies dla zatrudnionego na etacie)  (+ załączniki)
 
IV) modyfikacja modelu oceny parametrycznej:
Proponowany przez MNiSW model oceny parametrycznej dorobku naukowego jest tylko drobnym retuszem poprzedniego modelu wprowadzonego i promowanego przez min. Barbarę Kudrycką i min. Lenę Kolarską-Bobińską. Ma on liczne wady.
 
By im przeciwdziałać należy:  
 
a) przywrócić grupy jednorodne tematycznie w miejsce grup wspólnej oceny (aktualny model prowadzi do oslabienia instytutow PAN, które choć obiektywnie należą do najlepszych w Polsce pod względem naukowym (co jednoznacznie potwierdza Ranking Instytucji Naukowych SciMago oparty na SCOPUS), muszą od 4 lat rywalizować o przyznanie kategorii tylko z innymi instytutami PAN, a nie z reguły od nich słabszymi jednostkami uniwersyteckimi); 
 
b) wprowadzić wymóg, by wszystkie kryteria modelu były kryteriami normowanymi względem liczby zatrudnionych pracowników jednostki zatrudnionych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych i liczby miesięcy okresu objętego ankietą ocenianej jednostki; w aktualnym modelu i projekcie rozporządzenia na temat tego modelu mamy cztery kryteria:  
1) osiągnięcia naukowe i twórcze; 
2) potencjał naukowy; 
3) praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
 
Kryterium 2 i 4 nie są tak normowane - co sprawia, ze model promuje duże jednostki grup wspólnej oceny [im większa jest jednostka tym większy ma potencjał i większe pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej] - jednak największe jednostki nie muszą być wcale najbardziej efektywnymi jednostkami pod względem wydajności naukowej.
 
Brak tego unormowania i dodatkowo wprowadzenie warunku 2N-N0 ocenianych publikacji doprowadzi efektywnie do wzrostu znaczenia kryteriów ekstensywnych (drugiego i czwartego), co jeszcze bardziej faworyzuje duże jednostki w grupach wspólnej oceny.
 
W przypadku oceny czasopism należy wprowadzić różne wagi umiędzynarodowienia dla czasopism z różnych dziedzin, gdyż postulowanie przez MNiSW jednakowych wag (30%) dla wszystkich dziedzin naukowych jest niezgodne ze stanem wiedzy bibliometrycznej; najmniejsza waga powinna być w przypadku nauk humanistyczo-społecznych, w szczególności związanych z polską kulturą - 10%.
 
 

28.03 bylo posiedzenie sejmowej Podkomisji stalej ds. nauki i szkolnictwa wyższego
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=F5312D9E9ECC4A3CC12579C9003CE89E.

Warto odsluchac (wg zegara w prawym górnym rogu video):
Pos. Terlecki 12:27-12:31:34
Pos. Łybacka 12:32:40
Pani Minister 12:32:50-12:39:00
M. Srebrny 13:19-13:33
Pos. Maria Nowak 13:34-
Potem Pani Minister.

Dla ułatwienia wypisaliśmy kilka fragmentów z tego nagrania.

Bylo sporo ważnych rzeczy. Pani Minister właściwie potwierdziła zamiar/plan zlikwidowania co najmniej połowy instytutów PAN. (Mimo że 90% instytutów PAN we wszystkich rankingach ministerstwa, i przedtem Komitetu Badań Naukowych, trafia stale do najwyższej kategorii A. Obecnie 65 na 67 instytutów PAN ma kategorię A, dwa pozostałe kategorię B.) Zastanawiamy się, czy to kwalifikuje się do sądu jako działanie na szkodę firmy PAN, nauki w Polsce, gospodarki polskiej, Polski.

15.03 bylo ważne posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki. Pierwsze 2,5 godziny poswięcone były poziomowi finansowania działalności statutowej instytutów PAN. Pani Minister nie było. Był Wiceminister Ratajczak. Nagranie video całego posiedzenia jest na: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=2253B6A1762583D0C12579BA003A2C65&SessionID=D0SB219JAP

Z kilku wypowiedzi Pana Wiceministra wynika sporo niepokojących sygnałów. Instytuty PAN dostały 10 lutego przelewem tzw. dotację statutową na styczeń i luty 2012 roku. Kwoty te są niższe niż w roku ubiegłym średnio o około 13 procent. Jeśli traktować to jako 2/12 dotacji na cały rok, oznacza to obniżenie o ok. 20 proc. poziomu finansowania działaności statutowej. Wg Pana Wiceministra Ratajczaka niektóre instytuty mogą jeszcze liczyć na dodatkowe środki. Decyzje ma podjąć Pani Minister. Nie podał żadnych kryteriów, wysokości środków ani terminów.

Ponieważ w roku 2011 instytuty dostały już o około 12 procent mniej średnio, więc jest to obniżenie łącznie w porownaniu z rokiem 2010 o 25 albo ponad 30 procent.

Pan Wiceminister z dumą informował, ze udalo się zmniejszyć liczbę instytutów resortowych o 2/3, z 300 do 100. Dawał do zrozumienia, że podobna "reforma" czeka instytuty PANowskie.

Punkt widzenia Inicjatywy Obywatelskiej Instytutow PAN i Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN przedstawił Marian Srebrny okolo godz. 15:25-15:35 i potem jeszcze około 16:20 (wg zegara w prawym gornym rogu video).

Odpowiedź na wstępniak red. Andrzeja Talagi (w Rzeczpospolitej 14 marca 2012, str. A2) przesłana do redakcji Rzeczypospolitej 16 marca 2012 i ... nieopublikowana do dziś bez żadnego wyjaśnienia.